صرافی غیرمتمرکز تومنی به صورت آزمایشی راه اندازی شد ...
Previous 10
Next 10
Price Graph (7D)Volume (24h)MarketcapChange (30D)Change (7D)Change (24H)Change (1H)PriceCoin#
$ 63.19 B$ 1.04 T3.58%12.68%2.30%0.36%$ 55,515.001
$ 42.78 B$ 266.02 B28.85%0.11%10.68%0.38%$ 2,306.832
$ 13.08 B$ 92.96 B127.42%8.98%22.69%2.25%$ 602.803
$ 13.66 B$ 65.11 B173.43%20.66%14.71%0.71%$ 1.424
$ 160.36 B$ 49.10 B0.55%0.33%0.70%0.29%$ 0.9979095
$ 23.80 B$ 42.21 B469.05%248.20%19.66%3.09%$ 0.3265346
$ 4.36 B$ 40.47 B6.30%11.13%10.13%0.60%$ 1.267
$ 2.23 B$ 34.23 B5.41%19.54%8.20%0.85%$ 34.788
$ 11.02 B$ 17.85 B81.82%27.88%10.52%0.31%$ 955.769
$ 10.97 B$ 17.51 B34.33%1.18%9.58%0.05%$ 263.1210